پرش به محتوا

از سیاست درباری به سیاست ملی
تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن و تکوین سیاست ملی در ایران عصر قاجار

••آنلاین••

از سیاست درباری به سیاست ملی
تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن و تکوین سیاست ملی در ایران عصر قاجار
با حجت کاظمی،
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

در جامعه پراکنده و ازهم‌گسیخته سنتی ایرانی، سیاست پدیده‌ای محدود به دربارها و دایره کنشگران سیاسی منحصر به گروه کوچک اعیان درباری مستقر در مرکز کشور بود.ظهور و استقرار تدریجی تکنولوژیهای ارتباطی مدرن(شامل چاپ،راه،پست و تلگراف) در قرن نوزدهم میلادی از رهگذر دگرگونی در آهنگ حرکتی انسان و ایجاد پیوند میان مناطق مختلف کشور، اجتماعات پراکنده و از هم گسیخته ایرانی را به کلیتی نسبتا منسجم بدل و زمینه ایجاد شکل جدید تعلق ملی را فراهم کردند. به میانجی ارتباطات جدید، شبکه نهادهای سنتی(روحانیت و تجار) تقویت و شبکه‌های نوین روشنفکری در داخل و خارج کشور شکل گرفتند، اندیشه‌های نو در میان آنها به اشتراک گذاشته شد و باعث بالیدن ذهنیت مشروطه‌خواهانه در جامعه ایرانی شد.این دگرگونی زمینه گذار از «سیاست درباری» به«سیاست ملی» را برای نخستین بار در تاریخ ایران فراهم آورد.عرصه اصلی وقوع این سیاست ملی، مراکز شهری در سرتاسر جغرافیای ایران و کنش‌گران آن نیروهای اجتماعی متشکل از مردمان عادی بود.فرآورده مهم این تحول وقوع جنبش‌های سراسری در قالب جنبش تنباکو و مشروطه بود؛ پدیده‌هایی که وقوع آنها در دوران قبل به واسطه موانع عبورناپذیر ارتباطی در میان نواحی و مردمان مختلف، غیرممکن بود.
موضوعات محوری نشست:
– موانع ارتباطی شکل‌گیری «جامعه همبسته»در جهان سنتی ایرانی و پیامدهای سیاسی آن
– راه‌یابی و استقرار تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن در ایران عصر قاجار
– پیامدهای اجتماعی و سیاسی استقرار تکنولوژی‌های ارتباطی در ایران عصر قاجار
– جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت به عنوان فرآورده ارتباطات مدرن

زمان: چهارشنبه‌ ۲ تیر
ساعت ۱۸ تا ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *