پرش به محتوا

گذر از رعیت به ملت؛
بازیگران قانون‌خواه

••آنلاین••

گذر از رعیت به ملت؛
بازیگران قانون‌خواه
با فرزانه ابراهیم‌زاده

اجتماع مردم و تأثیر آن در جنبش مشروطهٔ تهـران در آسـتانـه تـابسـتان ۱۲۸۵ در تـب و تـاب اتـفاقی بـود که درسـت در نیمه تـابسـتان و قـلب‌الاسـد هـمان سـال بـاعـث بـرداشـتن نخسـتین قـدم بـرای تغییری مـهم در عـرصـه سیاسی و اجـتماعی ایران، یعنی تشکیل نخسـتین پارلمان اسلامی و نوشتن قانون اساسی شد. این قـدم بـا افـت‌وخیزهـای مـتفاوتی مـواجـه شـد که مسیر آن را بـارهـا تغییر داد و در نـهایت هـم بـه اعـتقاد بـرخی از پـژوهـشگران، نـاکام و نیمه‌تـمام بـا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ متوقف شد. امـا بـا وجـود چنین سـرنـوشـتی، جـنبش مشـروطـه ایران را بـاید مـهمترین حـرکت مـردم ایران دانسـت که در مسیر خـود طـبقات اجـتماعی مـختلف و گـروه‌هـای مـردمی را درگیر خـود کرد و در نـهایت نیز عـامـه مـردم ایران را که تـا آن زمـان رعیت بـودنـد، بـراي پـذیرش مـفاهیمی چـون مـلت و آزادي و برابری آماده کرد.
اما در جریان شکل‌گیری مشروطه طـبقات اجـتماعی و شکل اجـتماعی جـامـعه ایران چـگونـه بـود و دچـار چـه تـحولاتی شـد؟ آنها چـطور در پیشبرد جـنبش مشروطه تاثیرگذار بودند؟ رابـطه و نـقش تـرکیب جـمعیتی و میزان مـشارکت آنهـا در جـنبش مشـروطـه سـئوال اصلی این مجـموعـه بـحث گـفتار اسـت. اینکه کدام گـروه‌هـا مـشارکت بیشتری را بـه خـود اخـتصاص دادنـد و چـه گـروه‌هـایی در تـوالی ۱۴ سـالی که بـه دوران مشـروطـه مـعروف اسـت بـه آنهـا پیوسـتند و از آن فـاصـله گـرفـتند؟ تـرکیب جـمیعتی و طـبقاتی در جـبهه مـقابـل یعنی طـرفـداران استبداد چطور بود؟

زمان: چهارشنبه ۱۰ شهریور
ساعت ۱۸ تا ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.